Ogłoszenia parafialne

 

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA

 

Ks. biskup składa serdeczne podziękowanie za przygotowanie trasy przejazdu i parafii na czas nawiedzenia. Nad wszystkim zaangażowany w przebieg tego wielkiego wydarzenia niech czuwa Matka Boża

 

1.Bóg zapłać rodzinom za wysprzątanie kościoła

2.W Spotkanie bierzmowanych z rodzicem w poniedziałek o 19. W piątek sami bierzmowani o 19 i w sobotę bierzmowani przychodzą z świadkiem

3.Za tydzień składka na spłatę po pracach w kościele

4.W niedzielę różaniec prowadzi  klasa po gimnazjum

5 Katecheza Przedmałżeńska w parafii św. Jana Chrzciciela w   Lesznie odbędzie się w dniach od

21.10 do 26.10. 2019r. Godzina 19 w kościele1.

 

INTENCJE MSZALNE 14-20-10-2019

PONIEDZIAŁEK          

17 w intencji Wyciążkowa

WTOREK            

17 śp. Henryka Zeiske w 1 rocz.

ŚRODA                        

17 śp. .Marię Jackowiak od córki Beaty z rodziną

CZWARTEK                        

17 śp.. Henryka Wawrzyniaka i Henryka Zeiske

PIĄTEK                        

17 Z podziękowaniem. za odebrane łaski z prośbą o zdrowie

SOBOTA

16 W 35 rocz. ślubu Anny i Sławomira

17 W 25 rocz. ślubu Barbary i Piotra i 18 rocz. urodzin Pauliny

18 Śp.. Genowefy Umińskiej od siostry Kazimiery Diedik

NIEDZIELA

8.śp.Anielę i Stanisława Przymęckich

9.30  Śp. Jana Jazdończyka

11 Śp. Łucję i Leona Nowickich oraz śp. Marię Błażejowicz

 

 

  

 

Rada Duszpasterska i Ekonomiczna podjęła decyzję, że w sprzątaniu kościoła włączają się rodziny, których członkowie nie ukończyli 70 roku życia. Jeżeli nie ma potrzeby ubierania kościoła w kwiaty, uprasza się o złożenie ofiary w kwocie 30 zł. od rodziny. Pieniądze te zostaną wykorzystane na zakup kwiatów i wystrój kościoła podczas większych uroczystości kościelnych. Kto zadeklaruje , ze nie może sprzątać ,ale czuje odpowiedzialność za kościół i wspólnotę, winien złożyć 70 zł. od rodziny na rzecz sprzątania kościoła u ks. proboszcza, który znajdzie rodzinę zastępczą w sprzątaniu Sprzątnie przypada mniej więcej raz na trzy lata. Sprzątają po dwie rodziny

http://www.modlitwawdrodze.pl/home/#

 


PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

  1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

WYKŁADNIA DLA

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:

„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.

 

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które utrudniają:

-oddawanie Bogu czci,

-przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,

-korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).

Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).

TRZECIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:

„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”

Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

-       Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:

„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

-       Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).

-       Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.

-       Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.

-       Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

-       Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.

Za zgodność:

           + Wojciech Polak

         Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.


Rachunek sumienia dla dorosłych

 

PROŚBA O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, który oświecasz każdego człowieka i działasz w głębi serca.

Dziś proszę Cię o szczególną pomoc:

oświeć swoją łaską mój rozum,

bym jasno poznał wszystkie moje grzechy;

wzrusz moją wolę, bym za grzechy naprawdę żałował

i szczerze je na spowiedzi wyznał;

wzbudź w moim sercu szczere dążenie do poprawy.

  

PYTANIA WSTĘPNE

• Kiedy po raz ostatni przystąpiłem do sakramentu pokuty?

• Czy mój żal za grzechy i spowiedź były szczere?

• Czy wówczas nie zataiłem świadomie lub nie zapomniałem wyznać jakiegoś grzechu ciężkiego?

• Czy wypełniłem nałożoną mi wówczas pokutę, jako zadośćuczynienie za moje grzechy?

• Czy naprawiłem wyrządzoną przez grzech szkodę?

• Czy usiłowałem wypełniać postanowienie poprawy życia według Ewangelii?

 

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (Mt 22, 37)

 

 WIARA

• Czy wierzę Bogu?

• Czy dziękuję Mu za dar wiary?

• Czy nie zaniedbuję Bożych natchnień?

• Czy staram się o wzrastanie w pełniejszym poznaniu i miłości Boga?

• Czy układam swoje życie zgodnie z Ewangelią?

• Czy rozwijam swoją wiedzę religijną przez czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, przez udział w rekolekcjach i dniach skupienia?

• Czy nie wstydziłem się tego, że jestem chrześcijaninem?

• Czy nie zaparłem się wiary?

 

 NADZIEJA

• Czy dziękuję Bogu za dar nadziei?

• Czy ufam, iż otrzymam od Niego potrzebną pomoc do prowadzenia dobrego życia i osiągnięcia wiecznego zbawienia?

• Czy nie wątpiłem w miłość, pomoc i moc Boga?

• Czy nie poddawałem się rozpaczy?

 

 MIŁOŚĆ

• Czy miłuję Boga?

• Czy dziękuję Mu za dar miłości?

• Czy w moim życiu jest miejsce na codzienne spotkanie z Bogiem na modlitwie?

• Czy przeżywam uczestniczenie w Eucharystii jako wyraz miłości Boga?

• Czy dochowuję złożonej Bogu przysięgi lub ślubowania?

• Czy nie byłem oziębły względem Bożej miłości, zwlekając z odpowiedzią, lub niedbale ją odwzajemniając?

• Czy nie byłem obojętny na miłość Bożą, nie uznając jej inicjatywy i negując jej moc?

• Czy nie sprzeciwiałem się Jego miłości, zaprzeczając Jego dobroci albo Mu złorzecząc?

• Czy nie obraziłem Boga bluźnierstwem lub fałszywą przysięgą?

• Czy nienawidziłem Boga?

 

 IMIONA ŚWIĘTE

• Czy Imiona Trójcy Świętej otaczam szacunkiem i miłością?

• Czy nie wzywałem imienia Boga i świętych bez potrzeby, w żartach czy gniewie?

 

 MODLITWA

• Czy proszę o dar modlitwy i za niego dziękuję?

• Czy współpracuję z Bogiem rozwijając i doskonaląc sposoby mojej modlitwy?

• Czy moja modlitwa jest wzniesieniem ducha do Boga i rozmową z Nim?

• Czy nie wstydzę się swoich postaw i gestów, np. znaku krzyża?

 

 DZIEŃ ŚWIĘTY

• Czy w niedziele i święta nakazane uczestniczyłem w Mszy świętej? Czy dobrowolnie nie zaniedbywałem tego obowiązku?

• Czy nie spóźniałem się na Mszę świętą lub nie wychodziłem z kościoła przed jej zakończeniem?

• Czy swoim zachowaniem lub postawą przeszkadzałem innym w uczestniczeniu w Liturgii?

• Czy w niedzielę i święta nakazane powstrzymywałem się od prac niekoniecznych?

 

 WSPÓLNOTA WIARY - KOŚCIÓŁ

• Czy angażuję się w życie oraz działalność apostolską i misyjną Kościoła, który na ziemi prowadzi zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa?

• Czy wspieram modlitwą Ojca Świętego, który jako zastępca Jezusa na ziemi przewodzi Kościołowi?

• Czy angażuję się w działalność duszpasterską lub charytatywną mojej wspólnoty parafialnej?

• Czy modlę się za swoich duszpasterzy?

• Czy zachowuję przykazania kościelne?

• Czy pamiętam o tym, że Bóg również na moje ramiona złożył obowiązek troski o zbawienie zarówno własne, jak i moich bliźnich?

 

 GRZECHY BAŁWOCHWALSTWA

• Czy pieniądze i kariera nie są „bożkiem", któremu oddaję się w niewolę?

• Czy nie jestem zabobonny, tzn. czy nie wiążę skuteczności modlitwy, sakramentów i sakramentaliów (np. egzorcyzmów, błogosławieństwa osób, posił­ków, przedmiotów i miejsc) z ich wymiarem mate­rialnym, pomijając ich sens i dyspozycję serca, których one wymagają?

• Czy ponad wolę i mądrość Bożą nie przedkładałem wróżb i horoskopów?

• Czy nie uczestniczyłem w seansach spirytystycznych?

• Czy nie uprawiałem magii?

 

 MIŁOŚĆ SIEBIE I PRAWOŚĆ ŻYCIA

 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 15, 12)

 

• Czy starałem się rozwijać dane mi przez Boga naturalne dary, jak zdrowie, uzdolnienia itp.?

• Czy starałem się rozwijać w sobie życie nadprzyrodzone, które Bóg daje człowiekowi, oprócz życia naturalnego, a które wyrasta z łaski i działa przez nadprzyrodzone cnoty: wiarę, nadzieję, miłość, umiarkowanie, męstwo, roztropność i sprawiedliwość oraz przez dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej?

• Czy potrafiłem odsunąć od siebie okazję do grzechu?

• Czy nie jestem człowiekiem o podwójnej moralności?

• Czy kłamałem?

• Czy z należytym poszanowaniem odnosiłem się do własnego ciała? Czy dbałem o zdrowie i właściwy wypoczynek?

• Czy byłem łakomy w jedzeniu? Czy się upijałem? Czy brałem narkotyki lub inne środki odurzające?

• Czy dobrowolnie i świadomie dopuszczałem myśli, wyobrażenia i pragnienia nieczyste? Czy czytałem książki i czasopisma wzbudzające we mnie takie myśli? Czy oglądałem niemoralne programy i filmy? Czy prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy?

• Czy popełniałem grzech nieczystości ze sobą, z innymi ludźmi lub w jakikolwiek inny sposób?

• Czy uczciwie wykonywałem obowiązki swojego zawodu i stanu? Czy uczciwie pracowałem na własne utrzymanie?

• Czy dostatecznie dbałem o swoją, cudzą i wspólną własność?

• Czy zbytnio nie byłem przywiązany do pieniędzy lub rzeczy materialnych, zaniedbując przez to własne życie duchowe?

• Czy działałem w organizacjach przestępczych, mafijnych? Czy zlecałem lub sam wymuszałem okup, haracz albo inne korzyści majątkowe?

 

 MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

 

Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego (Mk 12, 31)

 

• Czy pamiętałem o tym, że Bóg przykazał mi, abym kochał swego bliźniego jak siebie samego? Czy byłem świadomy tego, że mam troszczyć się o zbawienie bliźnich?

• Czy postępowałem odpowiedzialnie wobec tych, którzy żyją wokół mnie? Czy starałem się ich wspomóc, wesprzeć w pracy, w wysiłku ku dobremu? Czy dawałem im dobry przykład?

• Czy swym zachowaniem, słowami i myślami wynosiłem się nad innych? Czy byłem pyszny? Czy zawsze chciałem mieć rację? Czy potrafiłem wysłuchać i przyjąć słuszne uwagi innych?

• Czy nie byłem obłudny? Czy nie prowadziłem życia „na pokaz"?

• Czy nie gorszyłem bliźnich swoimi słowami lub postępowaniem?

• Czy może namawiałem ich do grzechu? A jeśli tak, to do jakiego?

• Czy moje zachowanie lub sposób bycia nie były dla innych przyczyną pokusy lub grzechu?

• Czy narażałem życie lub zdrowie bliźnich przez przekraczanie przepisów bezpieczeństwa na drogach lub przy pracy? Czy prowadziłem samochód po wypiciu alkoholu?

• Czy ciążą na mnie łzy osób przeze mnie - pośrednio lub bezpośrednio - pokrzywdzonych?

• Czy żywię do kogoś nienawiść lub pielęgnowaną, świadomą, niechęć?

• Czy prowokowałem kłótnie, złorzeczyłem, rzucałem obelgi, albo przekleństwa?

• Czy uciekałem się do przemocy psychicznej lub fizycznej względem drugiego człowieka?

• Czy szkodziłem bliźnim w jakikolwiek inny sposób?

• Czy gardziłem innymi z powodu ich pochodzenia, trapiącej ich choroby, słabości lub wad?

• Czy cieszyłem się z powodu ich niepowodzeń i nieszczęść, które ich spotkały?

• Czy plotkowałem, oczerniałem, obmawiałem innych lub ich posądzałem lekkomyślnie?

• Czy szkodziłem innym, wypowiadając fałszywe opinie lub wyciągając na światło dzienne ich słabości?

• Czy zeznawałem fałszywie?

• Czy kradłem lub wyrządzałem inne szkody bliźniemu, w rodzinie, w miejscu pracy, w miejscach publicznych? Czy zatrzymywałem sobie rzeczy poży­czone lub znalezione?

 

 MIŁOŚĆ WZGLĘDEM RODZICÓW

• Czy kochałem rodziców i okazywałem im szacunek oraz cierpliwość?

• Czy nie żywiłem do nich niechęci?

• Czy może mówiłem o nich źle wobec innych ludzi?

• Czy nie odmawiałem im pomocy duchowej i materialnej, której potrzebowali?

• Czy nie zapominałem o modlitwie w ich intencji?

 

 MIŁOŚĆ WZGLĘDEM DZIECI

• Czy rozpieszczałem swoje dzieci? Czy któreś z nich mniej kochałem od pozostałych? Czy jeśli je karałem, to robiłem to sprawiedliwie i z miłością? Czy byłem w stanie odróżnić prawdziwe ich przewiny od dziecięcej niesforności?

• Czy nie znęcałem się nad dziećmi swoimi lub cudzymi, stosując np. przemoc fizyczną lub psychicz­ną albo wykorzystując je w jakikolwiek sposób?

• Czy molestowałem je seksualnie?

• Czy dawałem im dobry przykład w wypełnianiu obowiązków religijnych, rodzinnych i zawodowych?

• Czy dbałem o ich wyrobienie moralne i religijne?

• Czy czuwałem nad wychowaniem, jakie otrzymują poza domem? Czy wiem, co czytają, gdzie i z kim przebywają, gdy są poza domem?

• Czy nie byłem nadopiekuńczy?

• Czy wspólnie, jako mąż i żona, współpracowaliśmy w wychowaniu naszych dzieci? Czy któreś z nas nie pozwalało im na to, czego drugie wcześniej zakazało?

• Czy w obecności naszych dzieci nie obwinialiśmy się wzajemnie za popełniane błędy?

 

 WZAJEMNA MIŁOŚĆ MAŁŻONKÓW

• Czy szczerze się kochamy? Czy szanujemy swoje upodobania, pragnienia i zdrowie? Czy staramy się być dla siebie atrakcyjni? Czy pomagamy sobie wzajemnie do dobrego i czy łączy nas wspólnota duchowa? Czy modlimy się za siebie? Czy pomaga­my sobie w pracy? Czy nie ukrywamy przed sobą ważnych spraw?

• Czy nie jesteśmy samolubni? Czy nie utrudniamy sobie życia przez kaprysy, gniew, niecierpliwość i zły humor? Czy nie jątrzymy niezgody, opowiada­jąc innym o tym, co nas dzieli?

• Czy nie unikamy potomstwa przez stosowanie metod niezgodnych z nauczaniem Kościoła?

• Czy nie ciąży nade mną grzech za domaganie się poronienia, ułatwianie go lub jego spowodowanie?

• Czy dochowuję wierności małżeńskiej?

• Czy nasz dom jest przykładem życia chrześcijańskiego?

 

 MIŁOŚĆ WZGLĘDEM LUDZI O ODMIENNYM ŚWIATOPOGLĄDZIE

• Czy zawsze pamiętałem, że przykazanie miłości dotyczy także ludzi o innym światopoglądzie niż mój własny?

• Czy starałem się poznać i ze zrozumieniem podejść do ludzi wątpiących, niewierzących lub błądzących?

• Czy przez własne zaniedbania w wychowaniu religijnym, moralnym i społecznym lub przez fanatyzm nie przesłaniałem innym prawdziwego oblicza Boga i religii?

• Czy szczerze dążę do tego, aby z wszystkimi ludźmi: wierzącymi i niewierzącymi, przyczyniać się do budowy świata w duchu cywilizacji miłości?

• Czy jako członek Kościoła pamiętam o tym, że sam winienem przyczyniać się do tego, aby nastała jedna Owczarnia Chrystusa? Czy nie oddalam chwili jej nastania pod pieczą Dobrego Pasterza, np. przez niewłaściwe odnoszenie się do chrześcijan niekatolików?

• Czy pamiętam o zmarłych, modląc się za nich, ofiarując w ich intencji Msze święte i uzyskane odpusty, troszcząc się o ich groby?

• Czy pamiętam o modlitwie za tych, którzy oddali życie za Ojczyznę?

 

Już was nie nazywam sługami (J 15, 15)

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

• Czy wykonywałem solidnie pracę, za którą otrzymuję zapłatę? Czy nie marnowałem czasu, materiałów i narzędzi?

• Czy wypełniałem polecenia zwierzchników?

• Czy szanuję swoich przełożonych?

• Czy żyję w zgodzie ze współpracownikami? Czy daję im dobry przykład?

• Czy nie patrzyłem „przez palce" na ewentualne zło w pracy: nadużycia, korupcję, brak poszanowania dobra wspólnego, marnotrawstwo?

• Czy w pracy nie stwarzałem zagrożenia dla zdrowia i życia innych?

• Czy nie przywłaszczałem sobie rzeczy, które do mnie nie należą, jak narzędzia, materiały, środki czystości itp.?

 

 OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRZEŁOŻONEGO

• Czy zapłata, którą dawałem, była sprawiedliwa: odpowiadająca zakresowi zleconych obowiązków i godności ludzkiej?

• Czy dbałem o ubezpieczenie pracowników?

• Czy sprawiedliwie dawałem im czas na odpoczynek?

• Czy troszczyłem się o dobrą atmosferę oraz bezpieczne warunki pracy?

• Czy szanowałem godność swoich podwładnych?

• Czy dawałem łapówki, przyjmowałem je lub zmuszałem do ich dawania?

• Czy wywiązywałem się ze zobowiązań podatkowych względem państwa?

 

 TROSKA O OJCZYZNĘ

• Czy pragnę szczerze dobra mego kraju? Czy odpowiedzialnie korzystam z praw i rzetelnie wypełniałem swoje obywatelskie obowiązki?

• Czy dbam o wolność, sprawiedliwość i postęp społeczny?

• Czy jestem w stanie unikać zacietrzewienia, złości; opowiadać się za tym, co łączy, nie za tym, co dzieli?

 

PYTANIA KOŃCOWE

• Czy stan mojej duszy jest lepszy czy gorszy niż dawniej?

• Czy sumienie wyrzuca mi jeszcze coś szczególnego?

• Jaki grzech najczęściej się powtarza? Jaka jest moja główna wada?

• Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?

 

WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI

• Szczery rachunek sumienia, by poznać swoje grzechy

• Żal za grzechy jako zasadniczy akt pokuty

• Zdecydowane postanowienie poprawy

• Wyznanie grzechów kapłanowi

• Zadośćuczynienie

 

 (Tekst na podstawie: Rachunek sumienia dla dorosłych - Georges A. Aschenbrenner SJ, Jerzy Lech Kontkowski SJ)

Losowe zdjęcia z galerii

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Mikołaja
Ks. Prob. Konrad Olejnik

Goniembice 33
64-111 Lipno

(65) 534-01-02

Administracja

Administrację witryną zapewnia:

Szymon Michalewicz